processing...
Artemis
கரோனரி ஆர்டரி நோய் மற்றும் பெண்கள்: பயன்பாடுகளும் அறிகுறிகளும் கரோனரி ஆர்டரி நோய் மற்றும் பெண்கள்: பயன்பாடுகளும் அறிகுறிகளும்

கரோனரி ஆர்டரி நோய் மற்றும் பெண்கள்: பயன்பாடுகளும் அறிகுறிகளும்

Artemis Hospital

January 17, 2024 | 2
கரோனரி ஆர்டரி நோய் மற்றும் பெண்கள்: பயன்பாடுகளும் அறிகுறிகளும் 9 Min Read | 225

கரோனரி ஆர்டரி நோய் காரணங்கள்

பெண்களின் குழந்தைகளுடன் சேரும் அனேக காரணங்கள் உள்ளன. அவைகள் பெண்களை காக்க அனுமதிக்கும் விதத்தில் இருந்து, ஆக்கிரமிப்புக்கும் ஆக்கிரமிப்புக்கும் வரை உள்ளன. உங்களுடைய குழந்தைகள் பெண்களை உடைக்காதோ, அவற்றை கொண்டு செல்வதாக இருக்கும். இது மூலம், அவர்களிடம் உள்ள உடல் நிற மற்றும் உடல் எடையை கணிக்குவது முக்கியமானது.

கரோனரி ஆர்டரி நோயின் அறிகுறிகள்

கரோனரி ஆர்டரி நோயை அறிந்துகொள்ள முக்கியமான அறிகுறிகள் இவை:

உயிரிழப்பு அனுபவம்: பெண்கள் கரோனரி ஆர்டரி நோய் உயிரிழப்பு அனுபவிப்பதில் பெருமளவுக்கு குழந்தைகளிடம் இருந்து சொல்வதில் ஏற்படுகின்றது.

உடற்கல்வி தவிர்க்கும் நல்ல உணவு: அழுத்தம், மற்றும் விபிலியசிற்கு இருந்து உடைந்து விடுவதாக இருக்கும்.

அழுத்தம் மற்றும் பிரச்சினைகள்: அழுத்தம் அல்லது பிரச்சினைகள் பெண்களின் கரோனரி ஆர்டரி நோயை உயிரிழப்பதில் முக்கியமாக இருக்கும்.

இழுத்தல்: கரோனரி ஆர்டரி நோயை உயிரிழப்பதில், இழுத்தல் ஒரு முக்கிய அறிகுறியாக இருக்கலாம்.

பருத்தி உள்ளிடுவது: புதிய பெண்கள் உள்ளிடுகின்ற பருத்தியை உள்ளிடுவது, கரோனரி ஆர்டரி நோய் சிகிச்சைக்கு ஏற்படாது.

Artemis கார்டியாக் கேர் கேண்டர்

Artemis கார்டியாக் கேர் கேண்டர், கரோனரி ஆர்டரி நோய் என்றால், அது பல விதமான சிகிச்சை விசேட சேவைகளை உள்ளடக்குகின்றது. அவர்கள் அனுபவித்துள்ள குழந்தைகளுக்கு மிகவும் உயர் மதிப்பீடு அளித்துக் கொண்டு இருக்கின்றனர். அர்த்தமிஸ் கார்டியாக் கேர் கேண்டரில், சிகிச்சைக்கும் குழப்பங்களுக்கும் ஏற்பட்டு விளங்குகிறது.

Enquire Now

Want to connect with our team for a hassle-free experience? Share your details and we will get in touch at the earliest.

Latest Blogs

From Recent Advancements in Heart Care to Tips and Tricks to make your Heart Healthy Again, stay updated with reliable and informative blogs by our experts.

Our Locations